fbpx

Regulamin strony
www.pbdietetyk.pl

 

 • 1 Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operatorzy Płatności – Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności z pośród oferowanych przez operatora płatności – Przelewy 24 – Spółki PayPro SA (PayPro), Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935 wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

Produkty Cyfrowe – wszelkie treści cyfrowe oferowane przez sklep, które są dostarczane drogą elektroniczną, w tym e-booki, kursy online, pliki do pobrania, oprogramowanie, licencje na oprogramowanie i inne tego rodzaju treści.

Rezerwacja Wizyt – usługa umożliwiająca klientom dokonanie rezerwacji terminu wizyty lub konsultacji za pośrednictwem strony internetowej sklepu, w ramach której można zarezerwować czas na sesję z określonym specjalistą lub na udział w wydarzeniu.

Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy sklepem a Kupującym, na mocy którego sklep zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówione Produkty Cyfrowe lub zapewnić możliwość Rezerwacji Wizyt Online, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za te usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.pbdietetyk.pl/regulamin/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.pbdietetyk.pl/

Sprzedawca – Patrycja Biernacka prowadząca działalność pod nazwą Patrycja Biernacka Dietetyk Kliniczny, działalność gospodarcza jednoosobowa, Lipiany 74-240, ul. Kopernika 10, NIP: 8531526779

 • 2 Postanowienia wstępne:

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną:

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy nie jest możliwa bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych, bądź rezerwacji wizyt online zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@pbdietetyk.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 • 4 Prawa własności intelektualnej:

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowego dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 • 5 Zawieranie umowy:

W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamawiam”,

Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę zamówienia gdzie po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych, wybraniu metody płatności oraz kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, celem dokonania zapłaty ceny, za wybrane produkty internetowe.

Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto Sprzedawcy albo otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, a nie moment samego zlecenia płatności.

W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie wyraźnie uzgodnionym między Stronami, Dietetyk, może odstąpić od Umowy (anulować Zamówienie) w terminie 2 miesięcy od złożenia Zamówienia.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub rezerwacji wizyty uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 • 6 Wykonanie umowy:

Umowa pomiędzy Klientem a sklepem zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenia przez sklep, co następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Produkty Cyfrowe są dostarczane Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub poprzez udostępnienie linku do pobrania Produktu Cyfrowego. Dostawa Produktu Cyfrowego następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, chyba że w opisie Produktu Cyfrowego zaznaczono inaczej.

Rezerwacja wizyt online odbywa się poprzez system rezerwacyjny dostępny na Stronie Internetowej sklepu. Klient wybiera dostępny termin wizyty i dokonuje rezerwacji, która jest potwierdzana przez sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Rezerwacja jest wiążąca po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania rezerwacji wizyty online zgodnie z polityką anulowania określoną na Stronie Internetowej sklepu. Zmiany lub anulowania należy dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego lub kontaktując się bezpośrednio ze sklepem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż określony w polityce anulowania.

W przypadku, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych (np. problemy techniczne, siła wyższa), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Klient ma prawo do wyboru pomiędzy przesunięciem terminu realizacji zamówienia/rezerwacji a zwrotem środków. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących zakupionych Produktów Cyfrowych oraz usług rezerwacji wizyt online. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail [adres e-mail sklepu]. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep dokona wymiany Produktu Cyfrowego na wolny od wad lub zaproponuje inny sposób rekompensaty.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub rezerwacji wizyty online oraz do korzystania z produktów i usług sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu/produktu/wizyty ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • w razie korzystania z platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 • 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy:

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@pbdietetyk.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku rezerwacji wizyt online, Klient ma prawo bezpłatnie przełożyć lub anulować wizytę bez podania przyczyny, jednak musi to nastąpić nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty. Zmiany lub anulowania rezerwacji można dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego na Stronie Internetowej sklepu lub kontaktując się bezpośrednio ze sklepem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pbdietetyk.pl. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowaną wizytą, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów związanych z rezerwacją.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).

Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

 • 8 Odpowiedzialność za wady:

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pbdietetyk.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 • 9 Dane osobowe i pliki cookies:

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.pbdietetyk.pl/polityka/ 

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 11 Postanowienia końcowe:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 r.